Fiskeridirektoratet vil stoppe ordningen fra kommende fredag etter at Nærings- og Fiskeridepartementet forlenget bonusfisket med 30% innblanding av torsk frem til midnatt 28. november.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet saken i går, etter at den ble tatt opp av Fiskarlaget nord, og har fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag konstaterer at departementet valgte å overse tilrådningen fra organisasjonen, og besluttet å videreføre ferskfiskordningen med 30 % innblanding fram til 29. november 2019, og deretter ikke tillate innblanding av torsk i blandingsfangster med mindre fartøyene har igjen torsk på egen kvote.

På bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen, hvor en betydelig del av kystflåten og industrien i Troms og Finnmark står i fare for ikke kunne utnytte andre fiskeslag de siste ukene av året, anbefaler Norges Fiskarlag at ferskfiskordningen videreføres med 10 % innblanding etter 29. november.

Fiskarlaget erkjenner at en slik løsning vil innebære at neste års ferskfiskavsetning ytterligere vil måtte reduseres. Fiskarlagets opprinnelige anbefaling ville trolig ha ført til en moderat overskridelse av kvoterammen for årets ferskfiskordning.»