Readaksjonen

Realisering av senteret skal bidra til å forhindre og begrense miljøskade i arktiske områder. Målet er å forbedre beredskapen mot akutt forurensning gjennom å tilrettelegge for utvikling av teknologi, metoder og kompetanse.

Utbyggingen skjer etter at regjeringen konkluderte med at de ville etablere et test- og treningssenter for å styrke oljevernberedskapen. Valget falt på Fiskebøl, i grenseområdet mellom Lofoten og Vesterålen. Her skal det utvikles teknologiske løsninger og metoder som skal gjøre Kystverket og andre aktører bedre i stand til å håndtere akutt forurensning om uhellet skulle være ute.

Økning i skipstrafikken

Tall fra Kystverkets statistikk viser at det er et økende antall fartøy som opererer langs kysten vår. Veksten i sjøtrafikken gjelder også i våre nordlige kystområder. I tillegg er det fra norske myndigheter et ønske om at mer gods fraktes til sjøs. Med denne aktiviteten er det viktig at vi er forberedt på at det kan skje ulykker. Oljesøl eller annen marin forsøpling kan få alvorlige konsekvenser, både for livet i havet og livet på land.

Å rydde opp etter oljeutslipp er aldri lett, og i nord er dette spesielt utfordrende. Her er det ofte store avstander til nødvendige ressurser, og et utfordrende klima - både sommer og vinter. Nettopp derfor er det lagt til rette for utbygging av et fullskala test- og treningssenter, bestående av en rekke viktige fasiliteter. Her skal vi få på plass et klimaregulert innendørsbasseng, der det skal bli mulig å teste utstyr og systemer under ulike klimatiske forhold. I tillegg skal senteret inneholde undervisningslokale og verksted, og etter hvert også utendørs testbasseng. Vi vil også sette av et areal til å etablere en dypvannskai på et senere tidspunkt, dersom det åpner seg en mulighet for det.

Krevende forhold

Akutt forurensning i kaldt klima og isfylte farvann krever metoder, materiell og ikke minst personell som behersker denne type krevende forhold. Det er en spisskompetanse som er helt nødvendig å få på plass for å kunne møte den risikoen som kommer med den økte skipstrafikken langs kysten vår. Senteret skal utvikle nye og mer effektive løsninger for å bekjempe oljesøl i kaldt klima. Det samme gjelder for teknologiutvikling innen kulde, isfylte farvann og strender, samt kompetanseutvikling som trening av innsatsmannskaper med eksempelvis reell olje.

Senteret vil også kunne benyttes til testing og øving innen andre relevante områder, som for eksempel marin forsøpling. I tillegg vil ny kunnskap og kompetanse på dette området være nyttig for andre land og deres arbeid med å begrense skader ved utslipp.

Statsbygg har nå fått i oppdrag å klargjøre mål, overordnede rammer og kostnader for prosjektet, og den videre jobben med forprosjektet vil muligens fortsette over i 2024.