- Om lag 2000 fiskere og deres familier som er bosatt langs kysten kommer til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag til kvotemelding. I 2023 ville de tapt 50.000 kroner i inntekt, hvis regjeringens politikk var innført, sier styreleder Christian Halstensen i Fiskebåt i en pressemelding rett etter at kvotemeldingen var lagt fram.

Smertelig fordelingsnøkkel

For Fiskebåt er det først og fremst fordelingsnøkkelen som smerter. Tidligere ble trålgruppen holdt utenfor når kvantumet til åpen gruppe ble hentet. I regjeringens kvotemelding må alle bidra. Det betyr at trålgruppen må stå for nesten en tredel av avsetningen til åpen gruppe.

Halstensen viser til at både LO, NHO, Norges Fiskarlag og Fiskebåt har kommet med klare anbefalinger om at politikerne må innfri tidligere forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen mellom små og større fiskefartøy.

Det mener han kvotemeldingen ikke innfrir.

Fiskebåts framstilling av hvordan fordelingen av torsk vil være i 2024 og 2025 dersom regjeringens forslag går igjennom.

- Regjeringen svikter de fiskerne som har bidratt til å skape en lønnsom og attraktiv næring. Kvoteendringene som nå er foreslått er et historisk skifte med tanke på stabil ressursfordeling. De foreslåtte endringene vil øke konfliktlinjene i næringen, sier Halstensen.

Har trodd på stabilitet

Halstensen gir Arbeiderpartiets behandling av kvotemeldingen det glatte lag.

- Regjeringen svikter med sitt forslag det brede lag av norske fiskere, som har stolt på Arbeiderpartiets forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen. En forutsigbar, stabil og rettferdig ressursfordeling var grunnmuren i gjeldende strukturpolitikk, og den viktigste suksessfaktoren i næringen, for både små og større fartøy. Forutsigbar, stabil og rettferdig ressursfordeling igjennom 30 år har gjort næringen moderne, lønnsom og attraktiv, og er det viktigste premisset for fortsatt utvikling i næringen. Forutsigbare rammevilkår og tillit til de politiske stabilitet er viktig for alle næringer, dessverre leverer ikke Arbeiderpartiet lengre, sier Halstensen.

Han viser til at fiskeflåten må leve med svingningene i kvoter, marked, oljepris, rente og valuta. Han mener det derfor er svært uheldig at de politiske rammevilkårene er uforutsigbare, til tross for lovnader om det motsatte.

Redusert verdiskaping

 - Regjeringens politikk vil redusere verdiskapningen, redusere antall helårsarbeidsplasser og bidra til redusert aktivitet langs kysten. Spesielt vil verfts- og utstyrsindustrien bli rammet, men også øvrige tjenesteytende næringer. Politikken medfører at fisken-fellesskapets ressurser- ikke benyttes til fellesskapets beste. De prioriterer redusert lønnsomhet og verdiskapning fremfor større bidrag til finansiering av velferdssamfunnet, sier Halstensen.

Ikke utredet

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) har vært opptatt av Riksrevisjonens kritikk om manglende konsekvensutredninger. Kritikken rammet Arbeiderpartiet, men var ifølfe Fiskebåt i stor grad uberettiget. Nå frykter de imidlertid for dramatiske endringer der konsekvensene ikke er utredet.

-Konsekvenser vi ser er blant tap av arbeidsplasser på havet, økt sesongarbeid med utenlandsk arbeidskraft, tap av helårsarbeidsplasser på land, behov for ytterligere strukturering eller landligge, uheldig beskatningsmønster med økt uttak av kysttorsk, sier Halstensen.

Han frykter at Norge vil sakke akterut som verdensledende innen innovasjon og utvikling i fiskeri og verfts- og utstyrsindustrien når den havgående flåtens rammevilkår svekkes.

Halstensen konstaterer likevel at Myrseth inviterer til en bred enighet om fiskeripolitikken, som han tolker åpner til justeringer i Regjeringens Kvotemelding. Han håper derfor at Stortinget kan samle seg om et kompromiss som ikke innebærer det de menere er urimelige og uakseptable endringer i den fordeling som har vært gjeldende i snart 25 år.